Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończenie projektu - Indywidualizacja 2011-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Szkole Podstawowej nr 2 w Piszu

 

zakończyła się realizacja

 

 

Projektu

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

 

klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”

 

 

 

współfinansowanego przez Unię Europejską

 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)

 

Zajęcia z uczniami realizowane były od listopada 2011 r. do 28 czerwca 2013r.

 

Rodzaje realizowanych zajęć :


 • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 1 grupa, łącznie zrealizowanych zostało 60 h, w zajęciach brało udział 5 uczniów

Efekty pracy z uczniami uzyskane po zrealizowanym projekcie na przykładzie jednego ucznia biorącego udział w w/w bloku zajęć :

Uczeń:

 

- systematycznie i aktywnie uczestniczył w zajęciach

– popełnia mniej błędów ortograficznych

– utrwalił pisownię podstawowych wyrazów z trudnościami ortograficznymi

– potrafi korzystać ze słownika ortograficznego, encyklopedii, leksykonu

– poprawił zapis graficzny pisma

– szybsze tempo pisania

– poprawił sprawność manualną i funkcje percepcyjno-motoryczne

– bezbłędnie przepisuje tekst drukowany

– pisze samodzielnie krótkie formy wypowiedzi (list, ogłoszenie, życzenia, opowiadanie itp.)

- zna części mowy

– zgodnie i twórczo pracuje w zespole

- potrafi przygotować zespołową inscenizację wykorzystując pacynki

- poznał zasady wielu gier dydaktycznych i korzystał z szerokiej gamy pomocy dydaktycznych,

które ćwiczą pamięć, koncentrację, percepcję wzrokowo – ruchową, grafomotorykę.

 


 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 1 grupa, łącznie zrealizowanych zostało 60 h, w zajęciach brało udział 4 uczniów

Efekty pracy z uczniami uzyskane po zrealizowanym projekcie na przykładzie jednego ucznia biorącego udział w w/w bloku zajęć :

 

Uczeń :


 • prawidłowo stosuje znaki większości, mniejszości i równości,

 • umie podać aktualną datę,

 • wykonuje proste obliczenia kalendarzowe,

 • poprawnie mierzy i odczytuje długości odcinków,

 • zna pojęcia: gram, dekagram, kilogram,

 • umie posługiwać się wagą,

 • posługuje się określeniami: cięższy, lżejszy,

 • potrafi dokonać zakupów z wykorzystaniem papierowych monet i banknotów,

 • dokonuje zamiany złotych na grosze i odwrotnie,

 • sprawnie dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 30,

 • rozumie pojęcie sumy i różnicy,

 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń kalendarzowych, zegarowych i pieniężnych oraz z zastosowaniem miar długości i pojemności,

 • sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 30,

 • rozwiązuje proste zadania na mnożenie i dzielenie,

 • wymieniania kolejno nazw dni tygodnia;

 • wie, że tydzień to 7 dni;

 • zna pory roku i potrafi wymienić aktualną porę roku;

 • potrafi zapisać datę,

 • odczytuje z tarczy zegarowej pełne godziny w systemie 12-godzinnym (używa określeń: piąta rano, piąta po południu; jedenasta w nocy itp.)

 • dokonuje prostych obliczeń zegarowych na pełnych godzinach

 • mierzy długości różnych przedmiotów linijką, metrem krawieckim, stolarskim;

 • rysuje i mierzy długości odcinków;

 • porównuje długości mierzonych odcinków,

 • rozróżnia i nazywa poznane figury geometryczne,

 

 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 1 grupa, łącznie zrealizowanych zostało 30 h, w zajęciach brało udział 4 uczniów

Efekty pracy z uczniami uzyskane po zrealizowanym projekcie na przykładzie jednej uczennicy biorącej udział w w/w bloku zajęć :

Uczennica :

Dziewczynka poczyniła bardzo widoczne postępy , ma świadomość popełnianych błędów potrafi jednak je korygować .Bardzo ładnie i wyraźnie czyta .Wszystkie ćwiczenia wykonywała zawsze z wielkim zaangażowaniem ,chętnie wykonywała zajęcia dodatkowe, prace domowe wykonywała zawsze bardzo sumiennie. Początkowo krępowała się pracą w grupie (wstydziła się swojej wady ) jednak z czasem to minęło i bardzo ładnie zintegrowała się z pozostałymi dziećmi. Bardzo chętnie i z zainteresowaniem korzystała ze wszystkich pomocy logopedycznych znajdujących się w gabinecie. Poznała zasady korzystania z nich. Najbardziej interesowały ją zajęcia rozwijające pamięć wzrokową oraz słuchową.

 


 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - 1 grupa, łącznie zrealizowanych zostało 30 h, w zajęciach brało udział 6 uczniów

Efekty pracy z uczniami uzyskane po zrealizowanym projekcie na przykładzie jednej uczennicy biorącej udział w w/w bloku zajęć :

Uczennica :

- potrafi skupić się na wykonywanej czynności,

- świetnie wykonuje prace plastyczne wymagające twórczej wyobraźni,

- prace plastyczne są bardzo dokładnie wykonane i przemyślane,

- bardzo chętnie uczestniczyła w zajęciach,

- chętnie opowiadała o swoich pracach plastycznych,

- bardzo motywująco działały na nią pochwały.

 


 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 1 grupa, łącznie zrealizowanych zostało 30 h, w zajęciach brało udział 6 uczniów

Efekty pracy z uczniami uzyskane po zrealizowanym projekcie na przykładzie jednej uczennicy biorącej udział w w/w bloku zajęć :

 

Uczennica :

- uświadomienie dziecku i rodzicom :

- obecności wady i wynikających z tego zagrożeń

- zapewnienie odpowiednich warunków pracy (biurko, krzesło, ławka szkolna, oświetlenie)

- zapewnienie odpowiedniej ilości i warunków snu

- prawidłowe odżywianie

- zapewnienie aktywnego wypoczynku

- odpowiedni tornister i ograniczenie jego wagi

- rozciągnięcie mięśni przykurczonych

- nauka przyjmowania postawy skorygowanej

- wzmocnienie mięśni osłabionych

- wyrabianie nawyku postawy prawidłowej

 

 


 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno – przyrodniczych - 1 grupa, łącznie zrealizowanych zostało 30 h, w zajęciach brało udział 6 uczniów

Efekty pracy z uczniami uzyskane po zrealizowanym projekcie na przykładzie jednego ucznia biorącego udział w w/w bloku zajęć :

 

Uczeń :

 

Uczeń nauczył się stawiać hipotezy i formułować wnioski. Układał treści zadań do podanej formuły i sytuacji ( związane z płaceniem, mierzeniem, ważeniem, czasem, pomiarem i zużyciem energii). Doskonalił posługiwanie się mikroskopem- dokonywał obserwacji mikroskopowych, sporządzał preparaty. Samodzielnie wykonywał doświadczenia laboratoryjne. Badał właściwości i odczyn wody. Dokonywał pomiaru elementów pogody. Wykonywał rysunki w skali 1:2, 2:1. Analizował sposoby przystosowania się organizmów do środowiska wodnego. Poznał cykl inkubacji kurczaka oraz budowę ciała człowieka. Poznał podstawowe funkcje narządów człowieka. Założył hodowlę dżdżownic i prowadził obserwacje. Samodzielnie budował obwody elektryczne. Poznał zasady gier dydaktycznych „Nad ziemią i pod ziemią” , „Logigram”, „Szachowy skoczek

Data powstania: wtorek, 16 lip 2013 14:26
Data opublikowania: wtorek, 16 lip 2013 14:29
Data edycji: wtorek, 16 lip 2013 14:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 sty 2020 12:11
Opublikował(a): Emil Bagiński
Zaakceptował(a): Emil Bagiński
Artykuł był czytany: 3301 razy
Ilość edycji: 9