Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1  w Piszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zsp1pisz.bip..hi.pl  oraz zsp.pisz.pl

Data publikacji strony internetowej zsp1pisz.bip.hi.pl : 02.10.2017 r.

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data publikacji strony internetowej zsp.pisz.pl : 02.10.2017 r.

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem spraw związanych z dostępnością do Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego nr 1 w Piszu jest:

w Przedszkolu Miejskim nr 1 Pani Barbara Obrycka  email: przedszkolepisz@op.pl , nr telefonu (87) 423 35 82

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu Pani Violetta Cecot email: sp2pisz@wp.pl , nr telefonu (87) 423 23 66

Kontaktować można się za pomocą emaila lub dzwoniąc na wskazany numer telefonu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
  2. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
  3. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
  4. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu przy ul. Lipowej 15

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Lipowej. Do wejścia głównego prowadzą schody.

Przy wejściu głównym  po prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby słabowidzące.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po prawej stronie korytarza.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma platformy przyschodowej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 1 w Piszu przy ul. Gizewiusza 9

Jest to budynek parterowy.

Do budynku prowadzą dwa  wejścia od ulicy Gizewiusza.  Do wejścia głównego prowadzą  schody.  Do drugiego wejścia od strony placu zabaw prowadzą schody  z tarasem.

Przy wejściu głównym  po prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby słabowidzące.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia . 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się po prawej stronie w pierwszym korytarzu od wejścia głównego. 

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma platformy przyschodowej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 1 w Piszu przy ul. Gizewiusza 8

Do budynku prowadzą dwa  wejścia od ulicy Gizewiusza.  Do wejścia głównego prowadzą  schody. 

Przy drugim wejściu od strony budynku Poczty znajduje się podjazd dla wózków.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby słabowidzące.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na  korytarzu przy sali gimnastycznej.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma platformy przyschodowej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 1 w Piszu przy ul. Matejki 4

Do budynku prowadzi wejście od strony Matejki.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby słabowidzące.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma platformy przyschodowej.

Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Data powstania: wtorek, 30 mar 2021 08:51
Data opublikowania: wtorek, 30 mar 2021 08:57
Opublikował(a): Emil Bagiński
Zaakceptował(a): Emil Bagiński
Artykuł był czytany: 367 razy