Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Indywidualizacja nauczania

Projekt - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz

 

 

 

 

 

Projekt

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”

 

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych) 

 Od  listopada 2011 r. ruszają w naszej szkole zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia w ramach Projektu realizowane będą do 21 czerwca 2011 r. , a oto ich pełna oferta:

 • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 1 grupa, łącznie 60 h w okresie od listopada 2011 r. do 21 czerwca 2013 r.

 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- 1 grupa, łącznie 60 h w okresie od listopada 2011 r. do 21 czerwca 2013 r.

 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 1 grupa, łącznie 30 h w okresie od listopada 2011 r. do 21 czerwca 2012 r.

 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 1 grupa, łącznie 30 h w okresie od listopada 2011 r. do 21 czerwca 2012 r.

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno – przyrodniczych - 1 grupa, łącznie 30 h w okresie od listopada 2011 r. do 21 czerwca 2012 r.

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - 1 grupa, łącznie 30 h w okresie od 01 września 2012 r. do 21 czerwca 2013 r.

 Rekrutacja dzieci do Projektu została przeprowadzona na podstawie diagnoz dokonanych przez zespół nauczycieli odpowiedzialnych za wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III. Ponadto, zespoły opierały się na orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz” realizowana jest przez wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Pisz.

 Za główny cel projektu przyjęto wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 8 szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Pisz, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej.

 Cele szczegółowe projektu:

 • Zminimalizowanie u 74 uczniów z 8 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz dysfunkcji w czytaniu i pisaniu oraz zaburzenia komunikacji w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013;

 • Zminimalizowanie u 51 uczniów z 6 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013;

 • Zminimalizowanie u 38 uczniów z 7 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz zaburzeń mowy w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013;

 • Zminimalizowanie i powstrzymanie rozwoju u 24 uczniów z 3 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz wad postawy ciała w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013;

 • Rozwój umiejętności i uzdolnień u 44 dzieci z 3 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013.

 Osobą odpowiedzialną za prawidłowość realizacji projektu w szkole jest dyrektor.

 

Biuro Projektu  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz” 

(nadzór i realizacja):

Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

ul. Dworcowa 2, 12-200 Pisz

Tel/fax.: (87) 423 29 94, fax: (87),

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 18 lis 2011 08:58
Data opublikowania: piątek, 18 lis 2011 11:04
Data edycji: poniedziałek, 21 lis 2011 08:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 sty 2020 12:10
Opublikował(a): Emil Bagiński
Zaakceptował(a): Emil Bagiński
Artykuł był czytany: 3642 razy
Ilość edycji: 1